ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท้ายดง

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร /ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

         ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

    ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

  • สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9(5)
  • สัญญาสัมปทาน ผูกขาด หรือร่วมทุน มาตรา 9(6)
    -  สัญญาจ้างเหมาะจัดเก็บมูลฝอย