เทศบาลตำบลท้ายดง ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโอเอซิสรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้มีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มาบรรยายพิเศษ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน

เกี่ยวกับหน่วยงาน