เทศบาลตำบลท้ายดง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา (โรคไข้ปวดข้อ) ภายในเขตเทศบาลและโรงเรียนในเขตพื้นที่

เกี่ยวกับหน่วยงาน