เทศบาลตำบลท้ายดง โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18, 21 - 22 กันยายน 2563 ทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ ผ้ามัดย้อมเย็น การทำขนมไทย ณ เทศบาลตำบลท้ายดง 

โดยได้รับเกียรติจาก นายภาคภูมิ ศรีสมวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางสาวนาตยา ชอบสว่าง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ มีผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และลดภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวอีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

เกี่ยวกับหน่วยงาน