เทศบาลตำบลท้ายดง โดยกองการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2563 โดยมีเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 39 คน เพื่อเดินทางไปเรียนรู้ยังสถานที่ต่างๆ ทั้งหมด 2 สถานที่ ได้แก่  วัดธรรมยาน ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และวัดพระพุทธบาทชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ เด็กได้รับความเพลิดเพลินมีจิตใจที่ดีงาม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเข้าวัดทำบุญตักบาตรและทำนุบำรุงศาสนา

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

เกี่ยวกับหน่วยงาน