เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท้ายดง เทศบาลตำบลท้ายดง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนมาเข้าเรียนทั้งสิ้น 67 คน
📍วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งด้านกาย ใจ สังคมและสติปัญญา
3. เพื่อเสริมคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
4. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดตลอดไป

 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน