เทศบาลตำบลท้ายดง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินโครงการณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปี  2562  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายาน 2562 ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท้ายดง  ทั้งหมู่บ้าน และโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนในเขต

เกี่ยวกับหน่วยงาน