เทศบาลตำบลท้ายดง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลท้ายดง โดยดำเนินการลอกรางระบายน้ำตามซอยต่างๆ เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์แมลงนำโรคต่างๆ และลดภาวะเหตุรำคาญเรื่องน้ำเน่าเสีย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้น

เกี่ยวกับหน่วยงาน