ทศบาลตำบลท้ายดง  จัดโครงการมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเขาค้อทะเลหมอกรีสอร์ท 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการดำเนินงานและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

              2. สร้างจิตสำนึกในการทำงาน ปรับกระบวนคิด สร้างทีมงาน ลดความขัดแย้งในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในากรปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

             ****ได้รับทั้งความรู้_การทำงานเป็นทีม_ความสมัครสมานสามัคคี_และแถมความสนุกสนานความเป็นกันเองจากคณะวิทยากร***

            #ขอบคุณวิทยากร คุณฉัตรชัย กระสานติ์กุล และชุดวิทยากรสายฮา337

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน