เทศบาลตำบลท้ายดง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 18 มีนาคม  2563  ทำความสะอาดภายในสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน ตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆ และเพื่อความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

 

 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน