พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลท้ายดงได้ดำเนินการส่งหนังสือ
"เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แจ้งผู้เป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครองที่ดิน หรือ ทำประโยชน์ในที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แล้วนั้น

ขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับหนังสือแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง
- ชื่อ-สกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- จำนวนแปลงที่ดิน พร้อมกับเนื้อที่ดิน
หากไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท้ายดง เบอร์โทรศัพท์ 056-029657 ต่อ 5
หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง 081-8868327
ID: Line K_Jane2
Facebook:https://www.facebook.com/krajidrid.Photo

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน