กิจการสภาเทศบาลตำบลท้ายดง

ปี 2567

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

                      → รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

                       หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง ประจำปี พ.ศ.2567 

                      → กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2567

ปี 2566

                      → รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566

            รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

                      → รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566

             รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566

                      → รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566

                       การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง 

                      → ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

                       หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง ประจำปี พ.ศ.2566 

                      → กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2566

ปี 2565

                 → รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565

                 →รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

                  ายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

                 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

                 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

                   → หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง ประจำปี พ.ศ.2565 

                   →กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2565

ปี 2564

                  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564

                  ายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

                  ายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564

                    → รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

                  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2564

                   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  ครั้งแรก

ปี 2563

                  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563

                 → รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

                 → รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

                  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

                  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

                 → กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2563

ปี 2562

                   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

                   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562

                    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562

                    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

                  →  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

                    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

 ปี 2561    

                   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561

                    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ   สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 

                    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

                  →  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2561

                  →  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2561 

                  →  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2/2561