กิจการสภาเทศบาลตำบลท้ายดง

 ปี 2565

                 → รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

                  ายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

                  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

                  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

                     →กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2565

ปี 2564

                  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564

                  ายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

                  ายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564

                    → รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

                  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2564

                   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  ครั้งแรก

ปี 2563

                  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563

                 → รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

                 → รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

                  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

                  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

                 → กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. 2563

ปี 2562

                   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

                   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562

                    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562

                    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

                  →  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

                    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

 ปี 2561    

                   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561

                    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ   สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 

                    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

                  →  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2561

                  →  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2561 

                  →  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง  สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2/2561