การนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาดำเนินการใน ปี พ.ศ.2563 

  รายงานผลการประเมินฯ (ITA) ของเทศบาลตำบลท้ายดง ประจำปีงบประมาณ 2562

 ระกาศ ทต.ท้ายดง  เรื่อง  มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืม                         ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 ประกาศ ทต.ท้ายดง เรื่อง นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตและ                   ประพฤติมิชอบของบุคลากรเทศบาลตำบลท้ายดง

 ประกาศ ทต.ท้ายดง เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์                         ทับซ้อนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ