คำแถลงนโยบาย

                                                       ของ

                 นายชัยชาญ  ปัญญาพวก   ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง

                                    แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลท้ายดง

                                ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท้ายดง

                                  วันที่    12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

                                                ***************************

 เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท้ายดง

           ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

          ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 กำหนดให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กระผมนายชัยชาญ  ปัญญาพวก ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลท้ายดง   โดยเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง ในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่   28   มีนาคม  2564   และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลเมื่อวันที่   19  เมษายน  2564 โดยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดงรับรองผลนับแต่วันเลือกตั้งแล้วนั้น

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 กำหนดไว้ว่าก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

         วรรคสาม การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย

         บัดนี้กระผม นายชัยชาญ  ปัญญาพวก  ได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลท้ายดงขึ้น ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และจะมีขึ้นต่อไปในอนาคตอีก 4 ปี ข้างหน้า ในการเข้ารับหน้าที่การบริหารราชการเทศบาลตำบลท้ายดง กระผมจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น และจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

         เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลท้ายดงมีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้ อย่างเป็นรูปธรรม  สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาล โดยยึดนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ และความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเป็นหลักในการบริหารงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ซื่อสัตย์ จริงใจ  โปร่งใส   เป็นธรรม นําพัฒนา ยึดประชาธิปไตย มาใช้ในการบริหาร ตามที่ได้ให้สัญญากับประชาชนว่าจะแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระผมขอนําเสนอ นโยบายเพื่อการพัฒนา โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            1.1 ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐาน และซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนสายหลัก สายรอง ตรอก และซอย ให้ใช้ได้โดยสะดวก ปลอดภัยและเชื่อมโยงถึงกัน

            1.2 ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบระบายน้าให้สามารถระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดวางระบบป้องกันน้าท่วมในชุมชน

            1.3 ดำเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง และติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนนบริเวณแนวริมคลองเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

            1.4 ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดทางแยกที่สำคัญ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบสภาพการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางแยก 

            1.5 ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกลำคลอง เพื่อให้เกษตรกรได้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำของชุมชน

            1.6 จัดสร้างถนน ไฟฟ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระประปาที่เป็นสวนสาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์รวมการพักผ่อนและออกกำลังกายที่สวยงามและปลอดภัย

            1.7 จัดระบบน้ำประปาให้ชุมชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

            2.1 จัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษานอกระบบให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการในท้องถิ่น รวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล เพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทางการศึกษาของท้องถิ่น

            2.2 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี

            2.3 จัดการฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

            2.4 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลท้ายดง เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น

3.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

            3.1 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน การบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงถ้วนหน้า

            3.2 ส่งเสริม สนับสนุนบทบาท หน้าที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการสร้างสุขภาพภาคประชาชน

            3.3 พัฒนาและปรับปรุงการจัดการจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

            3.4 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนให้มากขึ้น

            3.5 สนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

4.ด้านสังคม

            4.1 ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลท้ายดงเป็นเมืองสีขาว ต้านภัยยาเสพติดด้วยการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

            4.2 จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางวัฒนธรรม เป็นต้น

            4.3 ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ สภาเด็กและเยาวชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมรมหรือกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

            4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความสุข รวมถึงดูแลช่วยเหลือคนพิการ และผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแล 

5.ด้านเศรษฐกิจ

            5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดํารงชีวิต  ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ

            5.2 ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า OTOP สําหรับจําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ

6.ด้านการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

           6.1 ปรับปรุงระบบการบริหารองค์กรตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น

           6.2 จัดหารายได้ของเทศบาลให้มีเพิ่มมากขึ้น

           6.3 จัดวางโครงสร้างการบริหารราชการให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่

           6.4 จัดพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของเทศบาลให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม

           6.5 จัดการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอแก่การบริการประชาชน

           6.6 จัดการส่งเสริมให้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการศึกษา อบรมอย่างเหมาะสม

           6.7 จัดการส่งเสริมให้ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแก่ประชาชน

           6.8 ประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ เพื่อจัดหางบประมาณมาพัฒนาเทศบาลในด้านต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น

สรุป

        นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลท้ายดง ตามที่กล่าวมาแล้ว ได้กำหนดโดยใช้พื้นฐานของความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ด้านการศึกษาศาสนา    วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ กระผมจะต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลท้ายดงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในการจัดทำคำแถลงนโยบายครั้งนี้ กระผมได้นำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลท้ายดง  และนโยบายที่ได้หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดงของ “ทีมรวมใจพัฒนาท้องถิ่น” มาบูรณาการและกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับการวางแผนในทุกระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับเทศบาล

        สุดท้ายกระผมขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดงทุกท่าน โปรดช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารราชการให้เป็นไปโดยราบรื่นเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน และกระผม ขอถือโอกาสนี้ กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวเทศบาลตำบลท้ายดงทุกท่าน ที่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดง และมอบความไว้วางใจให้กระผมทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ กระผมพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดงทุกท่านจะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ

                                                                                                    ขอบคุณครับ

                                                                                             นายชัยชาญ  ปัญญาพวก                                                                                                   นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง