ปี 2567

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ปี 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ปี 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ปี 2564

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปี 2563

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 


 มาตรการป้องกันการรับสินบน

 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  

 มาตรการจัดการเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริต

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม