อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

               เทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้เป็น 2 ส่วน  ประกอบด้วย

               มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

                           1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                              2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

                          2.1 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

                              3.  รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                              4.  ปัองกันและระงับโรคติดต่อ 

                              5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

                              6. จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก

                              7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                              8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                              9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

                              การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุดของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

                มาตรา  51  ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

                                1.  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

                                    2.  ให้มีโรงฆ่าสัตว์

                                    3.  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

                                    4.  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

                                    5.  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

                                    6.  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

                                    7.  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                                    8.  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

                                    9.  เทศพาณิชย์

                   อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

                              1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                                   2.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

                                   3.  การจัดให้มีแลควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                                   4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

                                   5. การสาธารณูปการ

                                   6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

                                   7.  การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน

                                   8.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                                   9.  การจัดการศึกษา

                                  10.  การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                                  11.  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                                  12.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                                  13.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                                  14.  การส่งเสริมกีฬา

                                  15.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                                  16.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                               17.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                                  18.  การจำกัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

                                  19. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

                                  20.  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                                  21.  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                                  22.  การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์

                                  23.  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

                                 24.  การจัดการ  การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

                                 25.  การผังเมือง

                                 26.  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

                                 27.  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                                 28.  การควบคุมอาคาร

                                 29.  การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย

                                 30.  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

                                 31.  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด