ปีงบประมาณ 2566

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ปีงบประมาณ 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ปีงบประมาณ 2564

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ปีงบประมาณ 2563

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี