ปี 2567

         ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  

         การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

         รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  

  

    ปี 2566

         รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

         ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  

         การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

         รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

         รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)  

    ปี 2565

        นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

        เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตมิชอบของเทศบาลตำบลท้ายดง

      ปี 2564

         เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตมิชอบของเทศบาลตำบลท้ายดง

      ปี 2563

       ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลท้ายดง จังหวัเพชรบูรณ์ พ.ศ.2563

       นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลท้ายดง

       หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

          การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร

      ปี 2562

       ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

          เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

          การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร

           หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

      ปี 2561

         การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร

      ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

      นโบายด้านคุณธรรม  จริยธรรม