* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น

             * พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

               * พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554

              *พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

              *พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

              *พระราชบัญญัติระเบียบราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

             * พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

             * พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

             * พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             * พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             * พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545

             * พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

             * พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

              * ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

              * ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

             * ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการลาของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น ประะธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2542

             *บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2565