ปี 2566

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ปี 2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ปี 2564

รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

ปี 2563

→ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)

ปี 2562

→ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

→ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)

ปี 2561

→ รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

→ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)

ปี 2560

→ รายงานผลการใช้จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560