พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนชุมชนในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนเด็กในชุมชนให้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดเวลา
อนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีดประเพณีของท้องถิ่น ให้คงอยู่ไว้สืบต่อไป

 

 

 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน