พันธกิจที่ 1  จัดให้มีและบำรุงเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและแก้ไขให้มีไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาอย่างทั่วถึง

              พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)  จัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอน  พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กให้เพิ่มขีดความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา และการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

              พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและสนับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  รณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทำให้ประชาชนตื่นตัวให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และการักษาสภาพแวดล้อม

               พันธกิจที่ 4  แก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สำหรับเด็ก  เยาวชน   ผู้พิการผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

               พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่  สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ  ส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสามารถเริ่มประกอบอาชีพเองได้ดีในระดับหนึ่ง  ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

               พันธกิจที่ 6  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจกิจกรรมการเมืองและรู้จักตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ  ในการเลือกตั้ง  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการกำหนดนโยบาย  และการวางแผนพัฒนาตำบลพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชน  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่