การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลตำบลท้ายดง  ในวันอาทิตย์  ที่  28  มีนาคม  2564

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท้ายดง โดยทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยมีระยะเวลาการยื่นเอกสาร ดังนี้
👉ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (21 - 27 มีนาคม 2564) และ
👉ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564)
โดยยื่นได้ตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทนได้ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 
👇หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
👇ตัวอย่างการกรองข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทต.ท้ายดง

เกี่ยวกับหน่วยงาน