เทศบาลตำบลท้ายดง

         แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน   ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลท้ายดง) เข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Cord แล้วประเมินตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้วจะต้องยืนยันตัวตนด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/z0eb5

เกี่ยวกับหน่วยงาน