วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลท้ายดง ทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่พร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ในการกักตัวผู้มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังขอน หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

เกี่ยวกับหน่วยงาน