นายชัยชาญ  ปัญญาพวก  นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง  ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท้ายดง  ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท้ายดง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในวันที่  12  ตุลาคม  2565  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท้ายดง  เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท้ายดงร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯที่จะดำการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลท้ายดง  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่  นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่   ผู้แทนส่วนราชการ  กรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท้ายดง ทั้งหมดจำนวน 19 คน เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมให้บรรจุในแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 จัดเรียงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลท้ายดง ดังนี้                                                                                           ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลท้ายดง ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                               โครงการที่ 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 2 (บริเวณบ้านป้าหลาด)                                        โครงการที่ 2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยเทศบาล 9 หมู่ 3                           (บริเวณบ้าน น.ส.พัทยา ดวงอุปะ)     

               โครงการที่ 3.โครงการวางท่อระบายน้ำ  คสล. พร้อมบ่อพัก  ซอยเทศบาล 15 หมู่ที่ 6 (บริเวณลานเอนกประสงค์) 

               โครงการที่ 4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยเทศบาล 8 หมู่ 3

               โครงการที่ 5.โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างข้างทาง ซอยเทศบาล 2 แยก 1 หมู่ที่ 2(บริเวณบ้านนายสมภาค แสงม่วงยาง)

               โครงการที่ 6.โครงการติดตั้งโคมไฟถนน   ส่องสว่างข้างทาง  ซอยเทศบาล 3 แยก 2 หมู่ที่ 13

               โครงการที่ 7.โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างข้างทาง   สายเลียบคลองไผ่ หมู่ที่ 13 (บริเวณบ้านนายสมศรี ศรีสุธรรม)

               โครงการที่ 8.โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างข้างทาง  ซอยเทศบาล 5  หมู่ที่ 13 (บริเวณหน้าฝาย)

               โครงการที่ 9.โครงการขยายเขตไฟฟ้า

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตำบลท้ายดง  ที่  2 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

               โครงการที่ 1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านด้านการทุจริตคอรัปชั่น

               โครงการที่ 2.โครงการสานสัมพันธ์ เทศบาล วัด ชุมชน โรงเรียน

               โครงการที่ 3.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง)

               โครงการที่ 4.อุดหนุนงานประเพณีอำเภอวังโป่ง

               โครงการที่ 5.อุดหนุนงานรัฐพิธี ศาสนา วัฒนธรรม และงานประจำปีต่าง ๆ อำเภอวังโป่ง

               โครงการที่ 6.อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2566

               โครงการที่ 7.โครงการฝึกซ้อมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประจำปี     

               โครงการที่ 8.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปี อปท. (หลักสูตรทบทวน)

               โครงการที่ 9.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)

                โครงการที่ 10.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

                โครงการที่ 11.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

                โครงการที่ 12.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

                โครงการที่ 13.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

         ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลท้ายดง ที่    3 การพัฒนาด้านเศรษกิจ

               โครงการที่ 1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

               โครงการที่ 2.โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น

         ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท้าดง ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

               โครงการที่ 1.อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข

               โครงการที่ 2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

               โครงการที่ 3.โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน

               โครงการที่ 4.โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

               โครงการที่ 5.โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

               โครงการที่ 6.โครงการคืนชีวิตสู่แม่น้ำ  

               โครงการที่ 7.โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์

               โครงการที่ 8.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและด้านเศรฐกิจพอเพียง

               โครงการที่ 9.โครงการคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

               โครงการที่ 10.โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยรองเท้า หมู่ที่ 2 (บริเวณหน้าวัดสว่างสามัคคี)

         ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลท้ายดง ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

               โครงการที่ 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(เด็กอายุ2-5ปี ศพด.บ้านวังกระดาษเงิน)

               โครงการที่ 2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(เด็กอายุ3-5ปี ศพด.บ้านวังกระดาษเงิน)

               โครงการที่ 3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (สนับสนุนค่าอาหารกลางวันศพด.บ้านวังกระดาษเงิน)

               โครงการที่ 4.โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเพื่อการพัฒนาโรงเรียน

               โครงการที่ 5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

               โครงการที่ 6.โครงการจ้างบุคลากรช่วยสอนในสถานศึกษา

               โครงการที่ 7.โครงการฝึกอบรมนาฎศิลป์สร้างสรรค์การประยุกต์และทิศทางสู่อนาคต

               โครงการที่ 8.อุดหนุนโครงการอบรมมารยาทไทย -  ตอบปัญหาพุทธศาสนา

               โครงการที่ 9.โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และชุมชนให้เกิดความสามัคคี

               โครงการที่ 10.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

               โครงการที่ 11.โครงการส่งเสริมนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ จังหวัดและประเทศ

               โครงการที่ 12.โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น

                    -โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

                    -โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

                    -โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา

หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำโครงการ /กิจกรรมที่ได้รับความเห็นชอบไปบรรจุในแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อใช้ในการปฏิบัติให้มีความชัดเจนมากขึ้นต่อไป

 ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการฯ