เทศบาลตำบลท้ายดง  ได้คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้คะแนน  96.04 (ผ่าน) ระดับ AA โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ล่วงมาแล้ว 1.52 คะแนน

แสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล  และเป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ  และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริต