เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและนโบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตมิชอบของเทศบาลตำบลท้ายดง